Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spolková a společenská činnost

 

Činnost sekce fotografické v roce 1979

 

Sekce fotografická (předseda sekce MUDr. D. Krajčí je dlouhodobě zaměstnán v Iráku, jednatel Ing. Zdeněk Ondráček) uspořádala vzpravodaj-vsmo-1980.jpg únoru r. 1979 v KVM v Olomouci členskou výstavu fotografií na počest desátého výročí založení sekce. Zúčastnilo se ji 23 autorů 126 snímky. — Řada členů sekce navštívila v březnu r. 1979 mezinárodní výstavu fotografické techniky Interkamera v Praze. Na tuto výstavu navázala beseda na členské schůzi, kde účastníci podávali podrobné informace o vývoji techniky. — Na pravidelných schůzkách sekce, jež se konají každých čtrnáct dní, jsou hodnoceny fotografie z celostátní soutěže Mapový okruh, jíž se naše fotografická sekce zúčastňuje již po deset let. Na programu těchto schůzek jsou také besedy o technické i výtvarné problematice. Členové sekce jsou pravidelně seznamováni se soutěžemi a výstavami pořádanými v celé republice. Účast na těchto výstavách je převážně individuální, i když v mnoha případech kolektiv členů sekce usměrňuje tvorbu, případně pomáhá při výběru snímků. Mnozí členové již tak dosáhli i četných úspěchů. — Novinkou v činnosti sekce je účast v celostátní soutěži barevných diapozitivů fotoklubů. — V prodejně Foto – Kino v Olomouci má naše sekce výměnné tablo, na němž se střídají v autorských „minivýstavách" jednotliví členové sekce.

epson382ed.jpg

 

 

Členové fotografické sekce VSMO při společném posezení na konci roku.

Fotografii poskytl J. Pecha

 

 

 

 

 

 

 

Nové úspěchy Olomouckého umělce M. Stibora, 1980

 

R. 1980 vyšla v Düsseldorfu (NSR) kniha „Mädchen Landschaften", zasvěcující do praxe umělecké fotografie Československéhostibor-kniha-madchen-und.jpg fotografa dr. Miloslava Stibora, ředitele výtvarného oboru LŠU v Olomouci. Krásně vybavenou publikaci, poddávající přehled Stiborovy vynikající fotografické tvorby od motivu statických (krajinných, architektonických a sochařských) až po kouzelné snímky dívčích aktů ve vířivém tanečním pohybu, doprovází výkladem, určeným pro přítele fotografováni, známý odborník v oboru umělecké fotografie, redaktor a publicista Siegfried Merkel. Jeho kniha, vysoce hodnoticí Stiborovo umění, vykoná nepochybně kus záslužné práce ve prospěch propagace Československé fotografické tvorby. Ale činí tak především samo vyspělé umění Stiborovo. Po březnové výstavě ve výstavní síni FOTOCHEMY v Praze uspořádaly Ústřední výbor Svazu českých fotografiů v Praze a Okresní kulturní středisko v České Lípě v mšicích červnu a červenci 1981 v České Lipě výstavu fotografií M. Stibora. Olomoucký umělec ji obeslal šesti cykly svých fotografických prací na motivy antických bájí, ale vyjádřené moderními prostředky. Člen komise ÚV SČF Ivo Přikryl v pozvánce na výstavu zařazuje dílo M. Stibora k vrcholům fotografického umění světového a k reprezentaci československé fotografie na poli mezinárodním. Dokládá to více než třemi desítkami samostatných Stiborových výstav (v poslední době Vilnius, Kaunas, Riga, Tallin a další sovětská města, nyní italské Reggio Emilia), jeho členstvím v Eurotriu Gareis – Hengl – Stibor, účastí v mnoha porotách významných salónů a četnými publikacemi.                                                          -il

(Zpravodaj VSMO č. 15-16, 1981, str.34)

 

Činnost sekce fotografické v roce 1980

 

Sekce fotografická (předseda ing. Zdeněk Ondráček) v r. 1980 uspořádala tyto výstavy: v lednu autorskou výstavu členů sekce (jubizpravodaj-vsmo-1981.jpglantů) T. Dobyška, J. Kozáka, J. Mattaucha, L. Schwarze, G. Zamarovského v Krajskem vlastivědném muzeu v Olomouci a v srpnu v Jeseníku; výstavu fotografii J. Kozáka z let 1975-1980 v únoru v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci, v dubnu a květnu v Příboře; výstavu horských fotografií Josefa Kývaly v únoru v Ostravě, v březnu ve sportovní hale v Olomouci, členskou výstavu v 2. pol. prosince 1980 v Krajském vlastivědném muzeu v Olomouci, v únoru 1981 v Uničově, výstavu fotografií Ivo Přečka v prosinci v Divadle hudby v Olomouci. Členové sekce se zúčastnili svými pracemi výstavy na festivalu ZUČ Ostrava – Olomouc, výstavy „Proměny Hané", putovní výstavy OKS, stálé výstavky v prodejně Foto-kino v Olomouci. Fotografická sekce se zúčastnila dvou soutěží: 10. ročníku Mapového okruhu Turnov a 2. ročníku okružní soutěže diapozitivu. Sekce uspořádala na svých setkáních cyklus přednesech o chemických procesech ve fotografii (přednášel J. Peroutka), průběžně zařazovala promítání barevných diapozitivů, přehledy technických novinek a informace o výstavách a soutěžích.

(Zpravodaj VSMO č. 15-16, 1981, str.6)

 

Činnost sekce fotografické v roce 1981

 

Sekce fotografická (předseda ing. Zdeněk Ondráček).

Členská základna sekce byla r. 1981 oslabena dlouhodobou absenci některých aktivních členů a zvláště úmrtím jednoho ze zakladatelů a dlouholetého uměleckého vedoucího sekce Jaroslava Vávry. Přesto uskutečnila několik úspěšných akcí. Počátkem roku uspzpravodaj-vsmo-1982.jpgořádala členskou výstavu fotografií v budově Krajského vlastivědného muzea v Olomouci. V březnu 1981 se někteří členové sekce zúčastnili mezinárodní výstavy fotografické techniky a pak na besedách sekce seznamovali ostatní členy s jejími novinkami. V květnu byl ukončen již 11. ročník meziklubové soutěže fotografií Mapový okruh. V počtu 13 soutěžních klubů se fotografická sekce umístila na druhém místě. V současné době se sekce účastní již 12. ročníku. Tato činnost tvoří jednu z hlavních součástí programu schůzek, jež se konají pravidelně každý druhý týden. V průběhu roku byl uspořádán v rámci pravidelných schůzek cyklus přednášek „Fotografická chemie"; přednášel Jan Peroutka. Atraktivní a úspěšnou akcí byla exkurze do laboratoří optiky a jemné mechaniky Palackého univerzity. Účastníci se seznámili se zařízením na kontrolu optiky, s využitím laserových přístrojů v holografii a s využitím holografie pro potřeby průmyslu. Fotografická sekce vyhlásila pro své cleny dvě tematické fotografické soutěže: soutěž „Historická Olomouc a Flora 1981", jejímž cílem bylo získaní snímků pro různé publikační účely, a soutěž o nejlepší ztvárnění tematického úkolu „Ruce", jejichž snímků bude využito k ilustraci stejnojmenné sbírky básní, kterou chtějí společně vydat sekce dějin umění a sekce fotografická. Výsledky obou soutěží bude možno zhlédnout na členské výstavě v r. 1982.

(Zpravodaj  VSMO č. 17-18, 1982, str.16)

 

Činnost sekce fotografické v roce 1982

 

Sekce fotografická (předseda Ing. Zdeněk Ondráček).

Na konci roku 1982 měla 78 členů. Aktivita členů v průběhu roku kolísala, a tak průměrná účast na členských schůzích se pohybovala zpravodaj-vsmo-1983-84.jpgkolem 15 členů. Schůzky se konaly pravidelně každých 14 dní v KVMO. Jejich naplní byly průběžné informace o technických problémech a novinkách ve fotografickém oboru, o výstavách a soutěžích i mimo rámec okresu, promítání barevných diapozitivů členů sekce a konečně hodnocení fotografií každoroční fotografické soutěže mapového okruhu. V této soutěži se ze 13 fotografických klubů sekce umístila na 6. místě. V zimních měsících se na schůzkách téměř pravidelně také promítaly barevné diapozitivy členů sekce. Významným úspěchem práce byla členská výstava fotografií v malém sále KVMO, na níž se 17 členů představilo 120 fotografiemi. Kromě toho se 15 členů zúčastnilo okresní soutěže a výstavy fotografií, která se koná každý druhý rok jako součást národní soutěže amatérské fotografie. Řada členů se zúčastnila soutěží a výstav také mimo okres, např. výstavy Senior-foto v Jeseníku, Poezie ve fotografii v Písku, Štít V. Heckela v Liberci aj. V prodejně Foto-kino v Olomouci má fotografická sekce stálou výstavní minigalerii — tři tabla, na nichž jednotliví členové vystavují své práce. Sekce odebírá dva odborné časopisy, a to českou revui Čs. fotografie a slovenský časopis Výtvarnictvo, fotografia, film, jež jsou k dispozici členům; novinky a zajímavosti jsou pak podnětem k diskusím.

(Zpravodaj  VSMO č. 19-20, 1983-1984, str.10-11)

 

Činnost sekce fotografické v roce 1983

 

Sekce fotografická (předseda Ing. Zdeněk Ondráček) měla 78 členů. Scházela se pravidelně (s výjimkou prázdninových měsíců) každý druhý týden. Naplní schůzek byly besedy nad fotografiemi vyrobenými členy sekce, novinky fotografické techniky, výměna zkušeností, informace o výstavách a soutěžích a v zimních měsících promítáni barevných diapozitivů členů sekce. Stálým předmětem zpravodaj-vsmo-1985.jpgschůzek je účast sekce v mapovém okruhu fotografií, jehož 13. ročník skončil v červnu. Fotografická sekce VSMO se ze 12 hodnocených klubů umístila na 3. místě. Závěrečného hodnocení v Otrokovicích se zúčastnili dva členové sekce. Počátkem roku 1983 fotografická sekce uspořádala výstavu šedesáti snímků v Jednotném klubu pracujících v Otrokovicích. — Na výstavních tabulích v prodejně Foto-kino v Olomouci vystavovali jednotliví členové sekce své práce; po nastoupeni nového vedoucího prodejny tato možnost skončila. — Dne 15. 4. se čtyři členové sekce zúčastnili „Setkání autorů a klubů Severomoravského kraje" v Příboře. Na této tradiční akci, jíž se účastní někteří významní fotografové výtvarníci (tentokráte to byli Fassati, Surový, Bílek, Borovička), fotografické kluby se vzájemně představují výstavami fotografii „na šnůře". — Ve dnech 7.- 9. 10. se dva členové sekce (R. Kratochvil a J. Flusek) zúčastnili semináře, který byl uspořádán v souvislosti s mezinárodní výstavou Fotofórum Ružomberok. Zkušenosti, které získali v semináři, předali členům sekce na členské schůzi a nadále je uplatňují i při hodnocení a rozborech snímků. Kratochvil se této výstavy zúčastnil jako jediný autor z Olomouce. — U příležitosti soutěže audiovizuálních programů Diafon v Opavě dne 15. 10. se uskutečnil celostátní seminář; zúčastnil se ho předseda sekce Ing. Z. Ondráček a informoval o poznatcích z něho a současné úrovni diafonu na členské schůzi. — Jednotliví členové sekce se průběžně účastní soutěží a vystav i mimo rámec okresu.

(Zpravodaj  VSMO č. 21-22, 1985, str.13)

 

Mimořádný úspěch kurzů fotografování, 1984

 

Fotografický přistroj se již dnes stal nezbytnou součásfotoap-ikona.giftí inventáře každé rodiny stejně jako rozhlasový nebo televizní přijímač. Rozvoj techniky v posledních letech umožnil sice výrobu přístrojů s minimálními nároky na obsluhu, ale přesto pro jejich dokonalé využití pouze „návod k obsluze“ nestačí. Protože ani na základních školách se fotografovaní nevyučuje, jsou uživatelé fotografických přístrojů nuceni svěřovat své práce k laboratornímu zpracováni do provozoven Služeb veřejnosti. Je pochopitelné, že za tohoto stavu ani snahy kulturních pracovníků po zvýšení výtvarné úrovně fotografů amatérů nemohou mít žádoucí výsledek. Členové fotografické sekce VSMO se zamysleli nad touto situací a rozhodli se uspořádat pro širší olomouckou veřejnost kurz základů fotografování. Vzhledem k tomu, že v posledních letech žádný podobný kurz pořádán nebyl, přihlásilo se nečekané množství — 180 zájemců. Účastníky bylo proto nutno rozdělit do tří skupin. Tak místo jediného proběhly v průběhu prvního čtvrtletí roku 1984 s časovým odstupem kurzy tři. Lektory kurzů byli zkušení členové fotografické sekce MUDr. D. Krajčí, J. Kývala, RNDr. V. Sapara, Ing. V. Růžička a Ing. Z. Ondráček. Program byl sestaven tak, aby účastníci v průběhu deseti lekcí získali přehled o celé problematice fotografování. Akce se vydařila; svědčí o tom spokojenost účastníků s jejím průběhem i jejími výsledky a také přání, jež na závěr projevili — prohloubit dosažené znalosti v kursu pro pokročilé. Členové fotografické sekce by proto chtěli na základě zkušeností a ohlasu tohoto kursu uspořádat v příštím roce kromě dalšího kurzu pro začátečníky i kurz pro pokročilé. Podle pravidla, že kvalita se rodí z kvantity, chtějí tak rozšiřovat fotografické zázemí a tím vytvářet předpoklady k vyšší popularitě olomoucké fotografie a k většímu zastoupeni olomouckých fotografů na výstavách celostátních i zahraničních.

Ing. Zdeněk Ondráček   

(Zpravodaj  VSMO č. 21-22, 1985, str.3-4)

 

Silvestrovské posezení fotografů VSMO, 1984

 

silestr-posezeni-f-vsmo-12-1984.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Na snímku:  Ing. V. Růžička, Dr. M. Stibor, Dr. D. Krajčí

 

Činnost sekce fotografické v roce 1984

 

Sekce fotografická (ve vedení nedošlo k osobním změnám). V r. 1984 měla 93 členy. V měsících lednu a únoru uspořádala zpravodaj-vsmo-1985.jpgvýstavu práci svých členů (138 fotografií) ve výstavní síni KVMO. Během pěti týdnů ji zhlédlo více než 2000 návštěvníků. V únoru – květnu uspořádala v 10 lekcích základní kurs fotografie. Kurs měl mimořádný úspěch: zúčastnilo se ho 180 osob. Podrobněji o něm na jiném místě tohoto Zpravodaje. Sekce se zúčastnila 14. ročníku soutěže mapového okruhu fotografií, jehož 14. ročník se skončil v červnu; z 12 fotografických klubů se umístila na 3. místě. Členové sekce se zúčastnili setkáni autorů a klubů Severomoravského kraje, které se konalo v dubnu v Příboře (seminář a přehlídka fotografií). Sekce se zúčastnila kolektivní národní výstavy fotografií v Litovli a Olomouci, dále výstavy Zlatý svícen Kamenického Šenova. Členové se také podíleli svými pracemi na četných výstavách individuálně. Samostatně vystavili své práce L. Schwarz, dr. V. Sapara a L. Pecha. Tři členové se zúčastnili mezinárodní výstavy a celostátního semináře Interfotoklub ve Vsetíně. Mimo to členové sekce navštívili v průběhu roku četné výstavy, zúčastnili se oborových seminářů (spolu s OKS), působili jako lektoři v okresní škole výtvarné fotografie OKS a jako porotci v různých soutěžích. Sekce opět získala moznost pořádat výstavky prací svých členů v prodejně FOTO—KINO v Olomouci, Riegrova ul. V programu schůzek, jež se konaly jednou za čtrnáct dní, byla výměna zkušeností, novinky fotografické techniky, informace o výstavách a soutěžích, hodnocení předložených prací členů, promítání diapozitivů apod.

(Zpravodaj  VSMO č. 21-22, 1985, str.18-19)

 

 

Silvestrovské setkání fotografů VSMO, 1985

 

pozvanka-silvestr-1985.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost sekce fotografické v roce 1985

 

Napsal předseda ing. Zdeněk Ondráček

Členové sekce se scházeli pravidelně každých čtrnáct dni. Na programu těchto schůzek bylo hodntitul-str-zpravodaje-1986-87jpg_page1.jpgocení fotografií vlastních členu, hodnocení klubových kolekci soutěže Mapový okruh, jejíž 15. ročník skončil v minulem roce. Kolekce fotografické sekce se umístila z 12 klubů na 4. místě. — V zimních měsících se také promítají a hodnotí barevné diapozitivy členů sekce. Fotografická sekce VSMO jako největší klub v olomouckém okrese úzce spolupracuje s Okresním kulturním střediskem v Olomouci při přípravě a zajišťováni přednášek a seminářů pro fotografickou veřejnost okresu Olomouc. — V r. 1985 uspořádala sekce tři klubové výstavky, a to v Jeseníku, Příboře a Prostějově; na každé z nich bylo vystaveno asi 35 snímků. — V březnu r. 1985 se někteří členové sekce zúčastnili mezinárodní výstavy fotografické techniky Interkamera v Praze a potom na členských schůzkách informovali o novinkách a vývoji fotografické techniky. Řada členů se zúčastnila samostatně různých výstav, např. AMFO, Seniorfoto, Lesy musí žít aj. — V Litovli ve Spojeném závodním klubu měl samostatnou výstavu svých prací J. Kývala. Na žádost sekce genealogické a heraldické zhotovil J. Kývala dokumentární fotografie olomouckých erbů. — Počátkem roku sekce vyhlásila a v závěru roku vyhodnotila interní soutěž zaměřenou na získáni fotografií s olomouckými motivy. Bylo do ní přihlášeno 87 fotografii. Vyhodnoceno bylo 17 snímků od 9 autorů. Vyhodnocené snímky jsou majetkem VSMO a budou sloužit k jejím propagačním a publikačním účelům. — Aby se zachovaly nejlepší snímky členů fotografické sekce, bylo zhotoveno dvacet kusu almanachu, v němž je zastoupeno 15 autorů po jednom snímku. — V dubnu 1985 se zúčastnili zástupci sekce „Setkání autorů a klubů Severomoravského kraje" v Příboře, kde účastníci osobně prezentovali výsledky své práce výstavkami „na šňůře" a besedami s autory. — V listopadu 1985 byl ve Štěpánově zahájen kurs fotografie, v jehož programu je deset přednášek, které absolvují členové fotografické sekce (dr. D. Krajčí, ing. V. Růžička, ing. Z. Ondráček, ing. J. Jemelka). — Velký zájem byl o společnou vycházku na „Poděbrady", spojenou s fotografováním, a o zájezd na hrad Hukvaldy a do Klimkovic na výstavu fotografií. — V závěru roku uspořádala sekce silvestrovskou besedu spojenou s hodnocením činnosti a výměnou novoročenek.

Ze zpravodaje VSMO č. 23-24/1986-87, str. 12-13

 

Informace o připravované výstavě členů fotosekce VSMO, leden 1986

 

cl.-vystava-foto-1986---info.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Na vernisáži výstavy fotografoval Schwarz L.

vernisaz-vystavy-f-vsmo-leden-1986-foto4.jpg

 

 

 

 

 

vernisaz-vystavy-f-vsmo-leden-1986-foto3.jpg

 

 

 

 

 

vernisaz-vystavy-f-vsmo-leden-1986-foto2.jpg

 

 

 

 

 

vernisaz-vystavy-f-vsmo-leden-1986-foto1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnost sekce fotografické v roce 1986

 

Napsal předseda ing. Zdeněk Ondráček

Sekce fotografická (v jejím vedení nedošlo k osobním změnám). Členové sekce se scházeli pravidelně každých čtrnáct dntitul-str-zpravodaje-1986-87jpg_page1.jpgí. Programem těchto schůzek bylo hodnocení fotografií členů sekce, hodnocení fotografií meziklubové soutěže Mapový okruh, jíž se fotografická sekce účastní již šestnáctý rok. Z hlavních akcí sekce v r. 1986 je třeba uvést členskou výstavu fotografií, která byla uspořádána v měsících lednu – březnu v Kabinetu grafiky. Úvodní slovo na vernisáži proslovil dr. Miloslav Stibor. — Na počátku roku se konal ve Štěpánově kurs fotografování pro veřejnost, na němž přednášeli členové sekce. — V letních měsících uspořádala sekce tři vycházky do Olomouce a okolí, spojené s fotografováním. — Čtyři členové se zúčastnili dne 19. 4. 1986 tradičního setkání fotografů Severomoravského kraje v Příboře. — Členové sekce zajišťovali fotografickou dokumentaci manifestačního běhu Olomouci s Emilem Zátopkem a vytrvalostního dálkového běhu Bělkovickým údolím. — Dva členové sekce se zúčastnili krajského semináře ve Velkých Karlovicích. — Výstavy ze sbírek Moravské galerie v Kroměříži se zúčastnilo dvanáct členů. — Čtyři členové se zúčastnili celostátního semináře ve Vsetíně u příležitosti mezinárodní výstavy fotografii Interfotoklub. — Členové sekce se zúčastnili Národní přehlídky fotografie v Olomouci a provedli fotodokumentaci. — V rámci spolupráce s Domem armády v Olomouci členové sekce vedli u příležitosti armádní soutěže fotografický seminář. — Ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem podnikli společný zájezd do Prahy na výstavy fotografií autorů Sudka, Funkeho, Židlického a Župníka. — Sekce uspořádala besedu s olomouckým výtvarníkem Otakarem Lenhartem. — Členové sekce navštívili fotografické výstavy v Olomouci a okolí, zejména výstavu v Divadle hudby (Tomík, Sudek, Grygar, Klimpl), v Galerii V podloubí (Vybíralovi) aj.

Ze zpravodaje VSMO č. 23-24/1986-87, str. 19

 

Informace pro členy fotosekce VSMO, r. 1998

 

info-fotosekce-1998.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společná prohlídka výstavy J. Štreita - OCELOVÝ SVĚT, r. 2013

 

Členové Fotosekce VSMO společně navštívili výstavu fotografií Jindřicha Štreita ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Expozice s názvem Ocelový svět zprostředkovala pohled na příběhy lidí, kteří pracují v dolech a hutích. Na výstavě byly fotografie Jindřicha Štreita zaměřené na industriální téma.

dscn0568-sq.jpgdscn0562-sq.jpg

 

 

 

 

 

 

dscn0570-sq.jpg

dscn0565-sq.jpg

Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/kultura_region/jindrich-streit-otevrel-v-olomouci-ocelovy-svet-20130319.

 

 

 

Zdroj: https://olomoucky.denik.cz/kultura_region/jindrich-streit-otevrel-v-olomouci-ocelovy-svet-20130319.html

 

 

 

dscn0569-sq.jpgdscn0564-sq.jpg

 

 

 

 

 

                                             

                                        Foto: Krajčí D.

 

 

 

 

 

 

Silvestrovské posezení členů Fotosekce VSMO, prosinec 2013

 

dscn7613.jpg

Na pravidelném posezení Fotosekce VSMO před koncem roku si členové také předávají fotografické novoročenky s přáním PF*2014

Foto: Krajčí D. 12/2013

 

 

dscn7610.jpg

 

 

 

 

 

 

 

dscn7607.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlížení fotokalendářů PIRELLI, březen 2014

 

dscn8109.jpg

Kalendář Pirelli je neprodejný exkluzivní kalendář s uměleckými fotografiemi aktů známých hereček a modelek. Počátky kalendáře sahají do roku 1964, kdy oddělení marketingu britské pobočky italské společnosti Pirelli (výrobce pneumatik) vydalo kalendář pro klienty firmy jako dárek při příležitosti končícího roku. Prvním fotografem, který pro kalendář fotografoval, byl Robert Freeman, dvorní fotograf skupiny Beatles. Časem se kalendář stal renomovaným, v omezeném množství dostupný hlavně pro vybrané VIP (hlavy států, království) a pro klienty firmy Pirelli.

wikipedie-logo.jpg

Více zde:  

dscn8100.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dscn8117.jpg

 

 

 

 

Foto: Krajčí D. 3/2014

 

 

 

 

 

Silvestrovské posezení členů Fotosekce VSMO, prosinec 2015

 

screenshot201.jpg

 

 

Foto na:rajce-logo.png

 

 

 

 

Hodnocení fotografií členů Fotosekce VSMO - leden 2016

 

screenshot203.jpg

Foto na:rajce-logo.png

 

 

 

 

 

 

Hodnocení fotografické mapy, březen 2016

 

screenshot210.jpg24.3.2016

Foto na:rajce-logo.png

 

 

 

 

 

Hodnocení prvních tří map, 2015-2016

 

screenshot199.jpgMapový okruh "Blatenská růže".

 

Foto: 25.12.2015rajce-logo.png

 

 

 

 

 

 

Tvorba Mapy Blatná VSMO, r. 2016 - 2017

 

tvorba-mapa-blatna-2017rajce.pngFotografie: Zdeněk Víchrajce-logo.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Posezení členů fotosekce VSMO na závěr roku 2018

Zdravím. Přeji Všem příjemný Štědrý den a připomínám "povinnou" účast v pondělí 29.12.2014 v restauraci Nirvána od 16,00 hodin.  Vše nejlepší - Jindřich Flusek

posezni-12-2018.jpgFoto: Z. Víchrajce-logo.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahájení výstavy Radomíra Kratochvila, 08.01.2019

Fotografie z vernisáže výstavy: Zdeněk Víchrajce-logo.png

vernisaz-kratochvil-2019-foto.png

epson061.jpg

 

 

 

 

epson062.jpg

 

 

 

 

 

Výstava fotografií "Kontrasty Ukrajiny", 12.2.2020

Členové fotografické sekce VSMO se společně zúčastnili vernisáže výstavy fotografií Richarda Boudy "Kontrasty Ukrajiny" instalované na chodbě Vlastivědného muzea v Olomouci. Výstavu uvedl fotograf Jindřich Štreit a zástupci VMO a Arcidiecézní charity Olomouc. Výstava ukazuje dvě tváře Ukrajiny. Ukrajina – to není jenom válka, chudoba a korupce, ale také pohostinnost, krása divoké přírody, kouzlo vesniček a prostota i upřímnost tamních obyvatel. https://www.vmo.cz/vystavy/181/kontrasty-ukrajiny

dsc02521-edredsq2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 charita-logo.jpg

dsc02529-edredsq.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc02517-edredsq.jpg

 

Foto: D. Krajčí

 

 

 

 

Více foto zde:

rajce-logo.png